Användningsvillkor

Information om tjänsten och användarvillkor

1. TJÄNSTELEVERANTÖRENS UPPGIFTER

Namn:
Otium Innovations Oy
Adress: Yrjönkatu 12, 28100 Pori
FO-nummer: 3176156-6
Telefon: +35840 777 6428
E-postadress: hanna.kallio@otiuminnovations.com

2. DEFINITIONER

’’Otium Innovations Oy’’ Tjänsteleverantör av applikationen Nuorisopassi
”Användare” En fysisk person som använder applikationen
”Tjänsteleverantör” Aktivitetsleverantör som erbjuder olika förmåner kopplade till
fritidsintressen och inträdesbiljetter
”Applikation” Applikationen Nuorisopassi som skapats av Otium Innovations Oy
”Beställare” Stad, kommun eller annan aktör som erbjuder förmåner i applikationen

3. ANVÄNDARVILLKOR

Genom att ladda ned Applikationen godkänner Användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att
följa dem. Användaren ska läsa användarvillkoren noggrant innan Applikationen tas i bruk.
Applikationen får endast användas i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren ska även beakta
eventuella villkor som ställs av nätoperatörer, enhetstillverkare och tredje parter och som kan utgöra
en förutsättning för användningen av Applikationen.

4. REGISTRERING AV ANVÄNDARE OCH INLOGGNING I APPLIKATIONEN

Användning av Applikationen kräver registrering. De användarkonton som skapas i Applikationen är
personliga. Personer under 18 år kan registrera sig i Applikationen, vilket förutsätter att personen
under 18 år har behörighet att använda Applikationen enligt punkt 8 i dessa användarvillkor.
Beställaren ska först registrera Användarens uppgifter i Applikationen så att Användaren kan använda
Applikationens funktioner. I samband med att Applikationen tas i bruk ska Beställaren registrera
Användarens namn, skola, grupper som studenten tillhör (t.ex. årskurs), e-postadress, huruvida skolan
erbjuder Google- eller O365-inloggning (lämnas tomt i annat fall) samt ort.

Beroende på skola sker inloggning i Applikationen med antingen Google eller O365 eller genom
registrering med en personlig e-postadress samt Nuorisopassi-koden. Registrering med kod är endast
avsedd för studenter vars skola inte erbjuder Google- eller O365-inloggning. Om skolan erbjuder
Google- eller O365-inloggning ska denna metod användas.

Det är kostnadsfritt för Användaren att registrera sig i Applikationen. Nedladdning av Applikationen
förutsätter en mobiltelefon med dataanslutning. Mobiltelefon med dataanslutning kan även krävas i
samband med användningen av vissa förmåner och inträdesbiljetter. Dataanslutningen kan medföra
vissa kostnader för Användaren.

5. ÅTGÄRDER SOM KAN UTFÖRAS I APPLIKATIONEN

Användaren kan utföra följande åtgärder i Applikationen:

● identifiera sig i Applikationen
● bläddra bland tillgängliga förmåner
● bläddra bland använda förmåner, såvida uppgifterna inte är äldre än från början av
föregående kalenderår
● läsa information om förmåner: antal tillfällen, instruktioner, kontaktuppgifter till
tjänsteleverantören samt giltighetstid
● ta del av förmåner (även när nätanslutning inte är tillgänglig)
● ta emot meddelanden om nya tillgängliga förmåner
● läsa information om lokala evenemang
● titta på fritidsrelaterade videor i Applikationen, om tilläggstjänsten är kopplad till Beställaren
● läsa av QR-koder som kan användas för att spåra antalet besökare på ungdomslokaler, om
tilläggstjänsten är kopplad till Beställaren.

Mobilapplikationen Nuorisopassi kan användas i operativsystemen Google Android och Apple iOS.
Android- eller iOS-versionen ska motsvara den version som anges i samband med att Applikationen
laddas ned. Applikationen är inte avsedd för läsplattor.

6. ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN OCH ANVÄNDARKONTOT

Användaren förbinder sig att följa dessa användarvillkor, övriga eventuella regler och anvisningar som
rör användningen av Applikationen samt lag och god sed vid all användning av Applikationen.
Användaren förbinder sig även att följa eventuella andra regler och anvisningar som anges i någon del
av Applikationen.

Användaren ansvarar själv för att skaffa nödvändiga enheter och utrustning som krävs för användning
av Applikationen samt för att skaffa och underhålla anslutningar. Applikationen, dess funktioner eller
vissa egenskaper kan vara beroende av de använda enheternas kompatibilitet, nätanslutningar och
innehållsformat.

Användaren ska endast använda Applikationen med sina egna inloggningsuppgifter och får inte
använda eller försöka använda Applikationen med en annan persons uppgifter.

7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Otium Innovations Oy tar inget ansvar för huruvida Tjänsteleverantören uppfyller överenskomna
skyldigheter avseende de förmåner och inträdesbiljetter som erbjuds.

Otium Innovations Oy garanterar inte att Applikationen fungerar felfritt eller att Applikationen kan
användas utan avbrott. Otium Innovations Oy ansvarar inte för skada som Applikationen orsakar
Användaren eller en tredje part på grund av avbrott, fördröjningar, fel eller hinder för användning, av
att Applikationen upphör eller för andra brister i Applikationen eller dess innehåll och inte heller för
eventuella fel eller störningar som kan uppstå i Användarens enhet eller program.
Applikationens användarbehörighet beviljas med villkoret ”i befintligt skick”.
Otium Innovations Oy ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller kostnader som kan
uppstå i samband med att Applikationen används eller på grund av bristande funktion eller
felanvändning.

Otium Innovations Oy ansvarar inte för skador som orsakas av innehåll som en tredje

8. ANVÄNDARBEHÖRIGHET TILL APPLIKATIONEN OCH DESS INNEHÅLL

Användaren får en begränsad, tidsbestämd, icke-exklusiv användarbehörighet till Applikationen i
enlighet med dessa användarvillkor. Användarbehörigheten gäller så länge Användaren tillhör en
sådan grupp, för vilken Beställaren köpt användarbehörighet och så länge Användaren är bosatt i
staden, kommunen eller motsvarande där Beställaren är verksam.

Användaren har inte rätt att sälja vidare eller kommersiellt utnyttja Applikationen eller dess innehåll.
Otium Innovations Oy och/eller Beställaren förbehåller sig rätten att ta bort vilket som helst innehåll
från Applikationen samt att begränsa Applikationens användning oavsett skäl inklusive neka
Användaren åtkomst till Applikationen och helt förhindra användning av Applikationen.

Eventuella identifieringsuppgifter såsom användarnamn och andra uppgifter som möjliggör
användning av Applikationen och som beviljats Användaren förblir i Otium Innovations ägo.
Användaren har inte rätt till dessa uppgifter efter att användarbehörigheten har avslutats, och
användaren får inte överlämna dessa uppgifter till tredje parter. Användarbehörigheten till
Applikationen kan inte överföras till tredje part.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Otium Innovations Oy innehar alla immateriella rättigheter till Applikationen och delar av den samt till
all relaterad dokumentation eller delar av den. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till
Applikationen genom dessa användarvillkor eller genom att använda Applikationen med undantag för
den användarbehörighet som anges ovan i punkt 8.

Ingen får kopiera, redigera eller skapa bearbetningar av Applikationen eller dess teknik; dekompilera,
avkoda, dekryptera eller på annat sätt försöka ta reda på Applikationens eller teknikens eller en del av
teknikens källkod; ta bort upphovsrättigheter, varumärken eller andra märkningar för motsvarande
rättigheter i Applikationen eller samla in, använda, kopiera och överföra information som erhållits i
Applikationen, såvida inte annat avtalats skriftligen på förhand.

10. ÄNDRINGAR I APPLIKATIONENS OCH TJÄNSTENS FUNKTIONER OCH INNEHÅLL

Otium Innovations Oy har rätt att tillfälligt inaktivera hela Applikationen eller delar av den på grund av
underhåll, installation, ändringsarbete, allmän ordning och säkerhet, systemets överbelastning eller
annan liknande orsak. Dessutom förbehåller sig Otium Innovations Oy rätten att när som helst ändra
Applikationens innehåll, sluta tillhandahålla hela Applikationen eller delar av den tillfälligt eller permanent utan ersättningsskyldighet.

11. FELTILLSTÅND

Vid eventuella feltillstånd i Applikationen ska Användaren kontakta Otium Innovations Oy via e-post på
tuki@nuorisopassi.fi.

12. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Otium Innovations Oy samt Beställaren i sin roll som personuppgiftsansvarig säkerställer att
Användarnas personuppgifter behandlas och lagras på ett lämpligt sätt. I Beställarens och Otium
Innovations Oy:s dataskyddsbeskrivningar ges en utförligare beskrivning av hur personuppgifterna
behandlas. Personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning och dessa användarvillkor.

Användaren godkänner att personuppgifterna kan komma att behandlas i samband med
användningen av Applikationen för det ändamål och i den omfattning som anges i Beställarens och
Innovation Oy:s dataskyddsbeskrivningar.

Om Användaren är under 16 år, ska vårdnadshavaren eller annan person med föräldraansvar ge
Beställaren sitt samtycke till att Användarens personuppgifter behandlas.

13. ANVÄNDARVILLKORENS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING AV
ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Dessa användarvillkor och eventuella ändringar i dem som görs av Otium Innovations Oy tillämpas på
Användaren så länge denne använder Applikationen.
Otium Innovations Oy har rätt att säga upp användarbehörigheten med omedelbar verkan.
Användaren har rätt att avsluta avtalet genom uppsägning varmed användarbehörigheten upphör
omedelbart när uppsägning inkommit till Otium Innovations Oy.

14. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TVISTLÖSNING

På dessa användarvillkor tillämpas finsk lagstiftning med undantag för lagvalsreglerna. Tvister
avseende användarvillkoren avgörs i sista hand i Satakunta tingsrätt. Konsumenter kan dock alltid
väcka talan och ha rollen som svarande i hemortens förstainstansdomstol.

15. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Otium Innovations Oy har rätt att ändra dessa användarvillkor. Användaren informeras om väsentliga
ändringar via Applikationen eller på annat sätt som Otium Innovations Oy anser lämpligt. Ändringarna
träder i kraft omedelbart efter implementering eller vid en tidpunkt som meddelats separat. Genom att
fortsätta använda Applikationen efter att ändringarna trätt i kraft förbinder sig Användaren att följa de
ändrade användarvillkoren. Om Användaren inte godkänner de ändrade användarvillkoren, ska
Användaren avsluta användningen av Applikationen.

16. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Otium Innovations Oy har rätt att överföra de rättigheter och skyldigheter som hör till Applikationen
helt eller delvis till en tredje part utan godkännande från Användaren. Användaren har inte rätt att
överföra de skyldigheter och rättigheter som härrör från användarvillkoren helt eller delvis till en tredje
part.

17. HELA AVTALET

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan Användaren och Otium Innovations Oy avseende
Applikationens användning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge en bättre användarupplevelse för besökare på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du våra cookies och vår GDPR-tillämpning.