Nuorisopassin käyttöehdot

Tietoa palvelusta ja käyttöehdot

1. PALVELUNTARJOAJAN TIEDOT
Nimi: Otium Innovations Oy Osoite: Yrjönkatu 12, 28100 Pori Y-tunnus: 3176156-6 Puhelin: +35840 777 6428 Sähköpostiosoite: hanna.kallio@otiuminnovations.com
2. MÄÄRITELMÄT
’’Otium Innovations Oy’’ Nuorisopassi-sovelluksen palveluntuottaja ’’Käyttäjä’’ Sovellusta käyttävä luonnollinen henkilö ’’Palveluntarjoaja’’ Erilaisia harraste-etuja ja pääsylippuja tarjoava aktiviteettien tarjoaja ’’Sovellus’’ Otium Innovations Oy:n tuottama Nuorisopassi-sovellus ’’Tilaaja’’ Sovelluksessa etuja tarjoava kaupunki, kunta ja muu toimija
3. KÄYTTÖEHDOT
Lataamalla Sovelluksen Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sovelluksen käyttöä. Sovelluksen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttäjän tulee huomioida myös verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Sovelluksen käyttämiselle.
4. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI JA SOVELLUKSEEN KIRJAUTUMINEN
Sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Sovellukseen luodut käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Sovellukseen voi rekisteröityä alle 18-vuotias henkilö, mikä kuitenkin edellyttää, että alle 18-vuotiaalla henkilöllä on käyttöoikeus Sovellukseen näiden käyttöehtojen kohdan 8 mukaisesti. Tilaajan tulee syöttää ensin Käyttäjän tiedot Sovellukseen, jotta Käyttäjä voi käyttää Sovelluksen ominaisuuksia. Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä Tilaajan tulee syöttää Käyttäjän nimi, koulu, ryhmät johon oppilas kuuluu (esim. luokka-aste), sähköposti, mikäli koulu tarjoaa Google- tai O365-tunnukset (muuten tyhjä) sekä paikkakunta. Koulusta riippuen, kirjautuminen Sovellukseen tapahtuu joko Google- tai O365-tunnuksilla tai rekisteröitymällä omalla henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella sekä Nuorisopassi-koodilla. Rekisteröityminen koodilla on tarkoitettu vain niille oppilaille, joiden koulu ei tarjoa Google- tai O365-tunnuksia. Mikäli koulu tarjoaa Google- tai O365-tunnukset, on niitä käytettävä. Rekisteröityminen Sovellukseen ei maksa mitään Käyttäjälle. Sovelluksen lataaminen edellyttää matkapuhelimen käyttöä datayhteydellä. Lisäksi joidenkin etujen tai pääsylippujen käytön yhteydessä saatetaan edellyttää matkapuhelimen käyttöä datayhteydellä. Datayhteyden käytöstä saattaa aiheutua kustannuksia Käyttäjälle.
5. SOVELLUKSEN MAHDOLLISTAMAT TOIMENPITEET
Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä voi tehdä seuraavia toimenpiteitä:
  • tunnistautua Sovellukseen
  • tarkastella käytettävissä olevia etuja
  • tarkastella käytettyjä etuja niiltä osin, kun tiedot eivät ole edellisen kalenterivuoden alkua vanhempia
  • tarkastella etuun liittyviä tietoja: käyttökertojen lukumäärä, käyttöohjeet, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä voimassaoloajan
  • käyttää etuja (myös tilanteissa, joissa verkkoyhteyttä ei ole saatavilla)
  • vastaanottaa ilmoituksia kun uusia etuja on saatavilla
  • tarkastella tietoja paikallisista tapahtumista
  • katsoa sovelluksessa olevia harrastusvideoita, mikäli tämä lisäpalvelu on Tilaajalle kytketty.
  • lukea QR-koodeja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi nuorisotilojen kävijäseurantaan, mikäli tämä lisäpalvelu on Tilaajalle kytketty.
Nuorisopassi-mobiilisovellus on käytettävissä Google Android ja Apple iOS käyttöjärjestelmillä. Android version ja iOS käyttöjärjestelmäversion tulee vastata Sovelluksen lataamisen yhteydessä erikseen ilmoitettavia versioita. Sovellusta ei ole tarkoitettu tablet-laitteille.
6. VASTUU SOVELLUKSEN JA KÄYTTÄJÄTILIN KÄYTÖSTÄ
Käyttäjä sitoutuu kaikessa Sovelluksen käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden mahdollisten Sovelluksen käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Sovelluksessa mahdollisesti asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjän tulee itse hankkia Sovelluksen käyttöön tarvittavat laitteet ja välineet sekä huolehtia yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettyjen laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta vain omilla tunnuksillaan eikä Käyttäjä saa käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tunnuksia.
7. VASTUUNRAJOITUKSET
Otium Innovations Oy ei vastaa siitä, täyttääkö Palveluntarjoaja sovitut velvoitteensa tarjoamiensa etujen ja pääsylippujen osalta. Otium Innovations Oy ei takaa Sovelluksen virheetöntä toimimista tai sitä, että Sovellus on keskeytyksittä käytettävissä. Otium Innovations Oy ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Sovelluksen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Sovelluksessa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Sovelluksen käyttöoikeus myönnetään ’’sellaisena kuin se on’’-ehdolla. Otium Innovations Oy ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka saattavat aiheutua Sovelluksen käytöstä, toimimattomuudesta tai väärinkäytöstä. Otium Innovations Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien kuten Tilaajien Sovellukseen lisäämästä sisällöstä tai sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.
8. KÄYTTÖOIKEUS SOVELLUKSEEN JA SEN SISÄLTÖÖN
Käyttäjä saa Sovellukseen näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun, määräaikaisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeus Sovellukseen on voimassa niin kauan kuin Käyttäjä kuuluu sellaiseen ryhmään, jolle Tilaaja on ostanut käyttöoikeuden Sovellukseen ja Käyttäjä asuu Tilaajana toimivan kaupungin, kunnan tai vastaavan piirissä. Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä edelleen tai hyödyntää kaupallisesti Sovellusta tai sen sisältöä. Otium Innovations Oy ja/tai Tilaaja pidättävät oikeuden poistaa Sovelluksesta mitä tahansa sisältöä sekärajoittaa Sovelluksen käyttöä mistä tahansa syystä mukaan lukien oikeus evätä Käyttäjän pääsy Sovellukseen ja käytön estäminen kokonaisuudessaan. Käyttäjälle myönnetyt mahdolliset tunnisteet, kuten käyttäjätunnus, ja muut Sovelluksen käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Otium Innovations Oy:n omistuksessa. Käyttäjällä ei ole oikeuksia niihin hänen käyttöoikeutensa päättymisen jälkeen eikä hän saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Käyttöoikeus Sovellukseen ei ole siirrettävissä kolmansille osapuolille.
9. IMMATERIAALIOIKEUDET
Otium Innovations Oy omistaa kaikki Sovellukseen tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin liittyvät immateriaalioikeudet. Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen tai Sovelluksen käytön kautta mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen lukuun ottamatta edellä kohdassa 8 määriteltyä käyttöoikeutta. Mikään taho ei saa kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta, takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muilla tavoin yrittää saada selville Sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia, poistaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita vastaavia oikeuksia ilmentäviä merkintöjä Sovelluksesta, tai kerätä, käyttää, kopioida ja siirtää Sovelluksesta saamaansa tietoa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu etukäteen.
10. MUUTOKSET SOVELLUKSEN JA PALVELUN TOIMINTOIHIN JA SISÄLTÖÖN
Otium Innovations Oy:llä on oikeus ottaa Sovellus tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi Otium Innovaitons Oy varaa oikeuden muuttaa Sovelluksen sisältöä tai lopettaa Sovelluksen tai sen osien tarjoaminen milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausvelvollisuutta.
11. VIRHETILANTEET
Sovellusta koskevissa virhetilanteissa Käyttäjän tulee olla yhteydessä Otium Innovations Oy:n sähköpostiosoitteeseen tuki@nuorisopassi.fi.
12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Otium Innovations Oy sekä rekisterinpitäjänä toimiva Tilaaja huolehtivat asianmukaisesti Käyttäjien henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Tilaajan ja Otium Innovations Oy:n tietosuojaselosteissa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojansa voidaan käyttää Sovelluksen käytön yhteydessä Tilaajan ja Otium Innovations Oy:n tietosuojaselosteissa kuvatussa tarkoituksessa ja laajuudessa. Mikäli Käyttäjä on alle 16-vuotias, tulee Käyttäjän huoltajan tai muun vanhempainvastuunkantajan antaa suostumuksensa Tilaajalle Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn.
13. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN
Näitä käyttöehtoja ja Otium Innovations Oy:n niihin tekemiä muutoksia sovelletaan Käyttäjään niin kauan, kun hän käyttää Sovellusta. Otium Innovations Oy:llä on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään välittömästi. Käyttäjällä onoikeus päättää sopimus irtisanomalla sopimus, jolloin käyttöoikeus päättyy välittömästi irtisanomisen tultua Otium Innovations Oy:lle.
14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISU
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Käyttöehtoja koskevat riidat ratkaistaan viime kädessä Satakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa.
15. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET
Otium Innovations Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Sovelluksen välityksellä tai muulla Otium Innovations Oy:n sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Sovelluksen käyttö.
16. OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN SIIRRETTÄVYYS
Otium Innovations Oy:llä on oikeus siirtää Sovellukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän hyväksyntää. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille.
17. KOKO SOPIMUS
Nämä käyttöehdot muodostavat koko Käyttäjän ja Otium Innovations Oy:n välisen Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.